Welkom bij de publiekspagina van EPOCA!

Wat is verzuring van de zee ?

Het is algemeen bekend dat de aarde opwarmt door de uitstoot van kooldioxide dat vrijgekomen is bij de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, kool). Het kooldioxide komt niet alleen van de verbranding van fossiele brandstoffen maar ook van veranderingen in landgebruik (bijvoorbeeld verlies tropisch regenwoud) en cement productie. De verzuring van de zee is een ander, minder bekend gevolg van de verhoogde uitstoot van kooldioxide. Ongeveer 1/3 van de menselijke kooldioxide uitstoot is inmiddels opgelost in de oceaan en de resterende 2/3 in de lucht heeft dus wat minder sterke broeikaswerking dan anders het geval zou zijn.  Deze dempende werking op toename van het broeikas effect heeft helaas wel zijn prijs: de organismen in de zee moeten nu in een omgeving met hoog kooldioxide leven. De effecten hiervan voor hun functioneren zijn nog vrijwel onbekend. Echter er is grote zorg  dat kalkvormende organismen (schelpdieren, koralen, kalkalgen) misschien minder snel zullen groeien in een zure oceaan.

De term zeeverzuring is relatief want de oceaan zal de eerste eeuwen niet zuur worden (dat wil zeggen een pH minder dan 7). Men spreekt van zeeverzuring omdat de oceaan minder basisch aan het worden is. Voor het begin (rond jaar 1780) van de industriële revolutie was de gemiddelde pH van zeewater ongeveer 8.2, terwijl die nu 8.1 is. Deze afname lijkt niet veel, maar pH wordt gemeten op een logaritmische schaal; een daling van 0.1 staat gelijk met een verzuring van het zeewater met ruim 30 procent. Aan het eind van de eeuw zal de pH naar verwachting zijn afgenomen tot 7.8 en dit betekent dat de oceaan meer dan tweemaal zuurder zal zijn dan ooit eerder in tenminste de afgelopen paar miljoen jaar.

 

Wat is EPOCA?

 

POCA betekent European Project on OCean Acidification. Dit wetenschappelijk onderzoeksproject van de Europese Unie is begonnen in juni 2008 met een looptijd van 4 jaar. Het project is opgezet om beter inzicht te krijgen in de biologische, ecologische, biogeochemische en maatschappelijke gevolgen van verzuring van de zee.

Het EPOCA consortium omvat meer dan 160 onderzoekers van 32 instellingen uit 10 Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, IJsland Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland).

Project coördinator: Jean-Pierre Gattuso

Project manager: Lina Hansson

Informatie technologie manager: Anne-Marin Nisumaa

 

De coördinatie van het project wordt uitgevoerd door:

Laboratoire d'Océanographie (CNRS/Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)

BP 28 06234 Villefranche-sur-mer Cedex France

Tel: +33 493 76 38 69

Fax: +33 493 76 38 34

 

Wat is het doel van EPOCA?

Het onderzoek en de werkzaamheden zijn verdeeld over 4 thema’s:

EPOCA onderzoekers betrokken bij het eerste thema bestuderen de verandering van de oceaan chemie en de daarmee gepaard gaande verschuivingen van de verspreiding van organismen in plaats en tijd in de zee. Veranderingen in de oceaan chemie die in het verre verleden hebben plaatsgevonden zullen worden bestudeerd door gebruik te maken van gidsfossielen zoals foraminifera (eencellige kalkvastleggende organismen) en diepzee koralen. Mogelijke veranderingen in voedingstoffen, spoor-elementen en carbonaat gehaltes  in het verre verleden zullen worden vergeleken met die in de recente geschiedenis en met voorspellingen voor de nabije toekomst.

EPOCA thema 2 beoogt exacte metingen van het effect van zeeverzuring op organismen en ecosystemen. Belangrijke biogeochemische processen zoals kalkvorming, fotosynthese en stikstof fixatie zullen worden bestudeerd met uiteenlopende methodes en technieken uit de moleculaire biologie, de fysiologie en de ecologie. Manipulatie experimenten in de zee en in het laboratorium zullen gebruikt worden om de effecten van verzuring van de zee te bestuderen. Dit wordt gedaan aan sleutelsoorten van het grootste belang voor het functioneren van ecosystemen, of voor  biogeochemische kringlopen en voor de economie (schelpdiervisserij en aquacultuur).

Het derde thema omvat diverse computer simulatie modellen waarin de chemische, biologische en biogeochemische effecten van zeeverzuring integraal worden aangepakt met numerieke modellen voor de biogeochemie van de zee, van sedimenten en van het systeem aarde, de zogenaamde gekoppelde oceaan & klimaat modellen. De terugkoppelingen van fysiologische aanpassingen van organismen op de kringlopen van koolstof, stikstof, zwavel en ijzer zullen bijzondere aandacht krijgen, vooral om de gevolgen van deze biologische aanpassingen voor klimaat veranderingen te leren begrijpen.

Het vierde thema omvat risico analyses, identificatie en kwantificering van onzekerheden en kritische drempelwaarden. Deze worden bekeken vanuit diverse invalshoeken: moleculen, de levende cel, complete levende organismen, op regionale en wereldwijde  schaal.

 

 This web site is hosted by Observatoire Océanologique de Villefranche sur Mer